Oferta formativa

Projecte educatiu

TRETS D’IDENTITAT 

La nostra escola és un centre privat i concertat  per la Generalitat de Catalunya que presenta una sola línia d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

La titularitat de l’escola recau sobre la cooperativa de pares i mares que regeix la Junta Rectora.

Ens definim com a escola catalana, laica, cooperativa, integral, activa, inclusiva i pluralista.

 

Aquesta catalanitat queda expressada en el valor que es dona a la pròpia llengua i a la importància que es concedeix a l’expressió oral i escrita del català. Es promou la celebració de les tradicions i costums que formen part del nostre patrimoni cultural.

 

Com a escola laica, acollim i respectem les diverses creences i ideologies que s’expressen democràticament, ens proposem la potenciació dels valors ètics que facin dels nostres alumnes unes persones plenament formades i integrades a la societat

 

Fomentem el treball en equip i la participació en projectes comuns tenint present la diversitat dels nostres alumnes.

 

La nostra escola respecta els diferents ritmes de treball dels alumnes i els ajudem a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitat amb el suport, si convé, del nostre equip psicopedagògic des de l’Educació infantil fins a l’Educació Secundària.

El nostre objectiu principal és que els nostres alumnes siguin els protagonistes dels seus propis aprenentatges, que hi hagi un equilibri entre el saber i el ser.

 

Cada nen i cada nena és diferent i tots tenen dret a una educació completa i integral.

 

Donem una gran importància a la relació i coordinació entre la família i el centre. 

 

Treballem per una acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats individuals de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant  la igualtat real d’oportunitats (coeducació).

 

CURRÍCULUM I ÀREES

 

El currículum estableix el conjunt d’aprenentatges que han de completar els alumnes en la seva escolaritat. Està organitzat per àrees i el fixa el Departament d’Ensenyament. A més d’aquestes matèries, el Centre ofereix complementàries per tal de potenciar i aprofundir en més aspectes pedagògics.

Les complementàries per cicles són:

1.    Infantil:Taller de Música, Storytime, Move it (psicomotricitat) , Taller de l’hort, Robòtica.  (5 hores setmanals)

2. Primària: Taller d’experimentació, Taller creatiu, Taller d’anglès/science, T. matemàtiques manipulatives, Robòtica. (5 hores setmanals)

3.    Secundària: Projectes interdisciplinaris.(1h setmanal)

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La llei d’Educació de Catalunya de 2009 estableix que els centres educatius elaboraran una carta de compromís que s’ha de formalitzar al començar cada etapa escolar. Explicita quin és el compromís de l’escola amb les famílies que ha triat el centre. Per tant, la Carta compromet a l’equip docent i a les famílies que han acceptat les propostes exposades.​

El Consell Escolar va aprovar la Carta al llarg del curs escolar 11-12 i es revisa periòdicament. Va ser signada per direcció , com a representant del centre i per cada una de les famílies de l’escola.